دِت

یعنی دختر

تـآریـخْ‌ یکشنبه چهارم خرداد 1393سـآعَـت 18:26 نویسَـنـْ‌ده lili| |قـالـِبْ‌ هاے ژانْدارڪْ